ATEX industridammsugare

Vad är ATEX och varför välja en ATEX explosionssäker industridammsugare
Vad är ATEX?

ATEX är en initialförkortning för ”Atmosphères Explosibles”. ATEX-direktiven och standarderna är EEC-referens för skydd mot explosionsrisken i omgivningar där det finns lättantändliga gaser och/eller damm. Den explosiva luftblandningen kan innehålla lättantändliga gaser, dimmor eller ångor eller lättantändligt damm. Vid tillräcklig koncentration av dessa ämnen, kombinerat med luft, kan en antändningskälla orsaka explosioner. Nilfisk tillverkar ATEX-certifierade industridammsugare, som har en certifiering, som används av företag som arbetar med ovanstående faror. Särskilt EU-direktivet 89/391/EEG om implementering av åtgärder som förbättrar arbetsplatsens hälsa och säkerhet, och som minskar explosionsrisken.​ Direktiv 2009/104/EG (om de lägsta säkerhetskraven) befäster ytterligare konceptet för utrustningens lämplighet – i det här fallet industridammsugare.​Hur exploderar damm och gas?

Villkoren som krävs för att en explosion eller brand ska inträffar är: närvaro av bränsle, syre och en antändningskälla. Det finns övre och nedre gränser för koncentrationen av bränslet (gas eller damm) i luften som avgör risken för att en explosion ska utlösas. Särskilt när det gäller damm spelar partikelstorleken som förbättrar spridningen i luften en viktig roll. När man använder industridammsugare finns det alltid luft, och därmed syre, närvarande och det finns även dammoln och eventuellt antändlig gas eller ånga. Därför finns alltid två av tre element som kan alstra en explosion närvarande: luft och ett brännbart material.

ATEX-certifierade industridammsugare från Nilfisk eliminerar den tredje parametern: utlösaren. Dammsugarna är konstruerade för att förhindra utlösning av antändningskällor, vilket gör dammsugningen säkrare.
​​
Vilka är de vanligaste situationerna där du måste använda en dammsugare som är lämplig för att förhindra damm- eller gasexplosioner?​

DAMM

Transport och/eller överföring av damm eller rengöringsarbeten i följande sektorer: livsmedel, djurfoder, läkemedel, örtmediciner, vätskor, rengöringsmedel, industriellt träarbete, plast, färger, kemikalier, petrokemi, kraftgenerering, återvinning.

 

GAS

Petrokemi, vätskor, örter, servicestationer/bränsledistribution, tillverkning av färger, tvätt med lösningsmedel, kemikalier industri och underhåll, dagbrott/metallurgi, bioenergi.​
​​​
Områden där ATEX-dammsugare används

Områden där det finns risk för explosion är indelade i zoner baserat på hur ofta och hur länge det explosiva ämnet finns närvarande. ATEX-direktiven skiljer tydligt mellan ansvaret för att klassificera arbetszonen och klassificering av kategorier för maskiner, lämpliga att använda i ATEX-zoner.

  1. Kunden har ansvaret för att definiera/klassificera zonen (arbetsområdet) där maskinen ska installeras/användas.
  2. Maskintillverkaren levererar en maskin som uppfyller kundens krav. Ett intyg om överensstämmelse måste utfärdas för maskinen.
​Kategorier av ATEX-dammsugare

Utrustning som är godkänd att användas i ATEX-zoner är indelade i användningskategorier relaterade till zonerna. Kategorierna är en del av tillämpningsgrupperna.

Grupp I: gruvor
Grupp II: alla ytaktiviteter utöver gruvdrift

​Användningszon ​Maskinkategori ​​Gas-damm-suffix
​0 - 20 ​1 ​G - D
​1 - 21 ​2 eller 1 ​G - D
​2 - 22 ​3, 2 eller 1 ​G - D

​ 
Anmärkning:

  1. Alla industridammsugare omfattas av grupp II
  2. Zonerna 0 och 20 finns vanligtvis inuti utrustning och här finns vanligtvis inte någon personal.
  3. Enligt beskrivningen ovan är kategorierna indelade i gas (G) och damm (D). Gas och damm kan även finnas närvarande samtidigt (G/D).
  4. ATEX-direktivet kräver även att maskinen är märkt med symbolen EX i en gul sexkant (till höger).​

 

 

​​Nilfisk levererar industridammsugare, enfas och trefas, samt pneumatiska transportörer, centraldammsugarsystem och högeffektsdammsugare, som alla är ATEX-certifierade.
​​​