Sociálna zodpovednosť podnikov | Nilfisk Official Website

Sociálna zodpovednosť podnikov

„Umožňujeme udržateľné čistenie
na celom svete s cieľom zlepšiť kvalitu života“

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Spinner

Náš prístup v oblasti SZP

Maximalizácia hodnoty

Pre spoločnosť Nilfisk zohráva sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) kľúčovú úlohu v budúcnosti nášho podnikania. Veríme, že pozitívne obchodné výsledky dosiahneme konzistentnou a systematickou prácou s iniciatívami v oblasti SZP. Stanovili sme si silné ciele a iniciatívy, aby sme minimalizovali negatívny vplyv spoločnosti Nilfisk, a zároveň maximalizovali hodnotu, ktorú vytvárame pre ľudí, životné prostredie a ekonomiku.

Naša stratégia zahŕňa štyri hlavné oblasti, o ktorých veríme, že s nimi dokážeme dosiahnuť najväčší vplyv:

klíma a životné prostredie – spoločnosť – zákazník – pracovisko

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klíma a životné prostredie

Zníženie našej klimatickej a environmentálnej stopy

Záujem o náš vplyv na globálnu klímu a životné prostredie je dôležitou súčasťou stratégie a činnosti spoločnosti Nilfisk v oblasti SZP. Zameriavame sa na zníženie nášho negatívneho vplyvu a využívanie príležitostí s cieľom dosiahnuť hodnotu pre ľudí a životné prostredie. Zaviazali sme sa k iniciatíve Science Based Targets (Ciele založené na vede) a stanovili sme si ambiciózne ciele v oblasti vplyvu na klímu.

Naša práca na systéme environmentálneho manažérstva (EMS) a zameranie sa na certifikáciu našich pracovísk v súlade s normou ISO 14001:2015 tvoria základ ďalšieho zlepšovania našich environmentálnych výsledkov.

Bližšie informácie nájdete v najnovšom dokumente Nilfisk CSR reportCertifikát ISO 14001:2015.

Nilfisk si kladie ambiciózne klimatické ciele a zaväzuje sa k iniciatíve Science Based Targets

Society Pict Mobile

Spoločnosť

Integrita a etické procesy

Kladieme dôraz na integritu a etické procesy v každom aspekte nášho podnikania, aby sme zaistili dlhodobý, udržateľný úspech pre našu spoločnosť, zamestnancov a spoločnosť. Náš Obchodný kódex správania vyjadruje záväzok spoločnosti Nilfisk podporovať správanie zamerané na integritu v celej spoločnosti.

Plne podporujeme zákon Spojeného kráľovstva o modernom otroctve a veríme, že ide o dôležitý krok smerom k väčšej transparentnosti a zamedzeniu vážneho porušovania, ktoré sa deje v globálnych dodávateľských reťazcoch.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch spoločnosti Nilfisk Obchodný kódex správania, Vyhlásenie k zákonu o modernom otroctve a Najnovšia správa spoločnosti Nilfisk o SZP.

Zákazníci

Zaistenie bezpečnosti a kvality produktov

Spoločnosť Nilfisk sa usiluje investovať do inovatívnych riešení pre zákazníkov a zároveň zabezpečiť bezpečnosť, kvalitu a udržateľný výkon produktov. Pracujeme na zvýšení latky pre kvalitu produktov v celom našom odvetví a je veľmi dôležité, aby sme s našimi zákazníkmi viedli otvorený, efektívny dialóg, a vedeli tak poskytnúť správne, úplné pokyny pre naše produkty.

Náš systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 vykonávame vo všetkých výrobných závodoch a distribučných strediskách, zabezpečujeme pre našich zákazníkov konzistentnú kvalitu a bezpečnosť produktov.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch Dokument o etike a dodržiavaní predpisov spoločnosťou Nilfisk a Certifikát ISO 9001:2015.

Pracovisko

Bezpečné pracovisko pre všetkých zamestnancov

Vytváranie zdravého, bezpečného a zaujímavého pracovného prostredia pre našich zamestnancov je základný kameň úspechu Nilfisk ako spoločnosti.

Zabezpečujeme, aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo rovnako, mali rovnaké príležitosti a benefity na pracovisku.

Ďalší dôležitý aspekt našich záväzkov pre pracovisko je trvalé zameranie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zaistiť, aby bolo Nilfisk bezpečné pracovisko pre všetkých zamestnancov.

Bližšie informácie nájdete v dokumente Obchodný kódex správania spoločnosti Nilfisk, Charta spoločnosti Nilfisk o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Najnovšia správa spoločnosti Nilfisk o SZP.

Certifikáty a správy

Certifikáty a správy spoločnosti Nilfisk

V spoločnosti Nilfisk chceme našim zákazníkom prinášať transparentnosť, pokiaľ ide o naše úsilie zaistiť, aby boli produkty bezpečné a v súlade s predpismi. Stratégiou spoločnosti Nilfisk je dodržiavať všetky uplatniteľné normy a tiež všetky regulačné a zákonné požiadavky týkajúce sa spoločnosti Nilfisk alebo našich produktov. V tejto časti uvádzame Obchodný kódex správania spoločnosti Nilfisk, Vyhlásenie spoločnosti Nilfisk k zákonu o modernom otroctve a naše vyhlásenia o zhode s normami ISO a o súlade produktov s predpismi.

D3A2813 Low Square

Správa o SZP za rok 2020

Správa spoločnosti Nilfisk o SZP za rok 2020 je založená na údajoch dostupných v čase zverejnenia a pokrýva finančný rok od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Prečítajte si viac

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Obchodný kódex správania spoločnosti Nilfisk

Náš Obchodný kódex správania vyjadruje náš záväzok predsadzovať štandardy správania a zodpovednosť v celej spoločnosti. Opisuje základné pravidlá riadenia spôsobu, akým konáme interne a externe.

Prečítajte si viac

ISO Visual

Riadenie kvality a environmentálne manažérstvo

Spoločnosť Nilfisk má systém riadenia kvality a systém environmentálneho manažérstva s certifikátom ISO, čo nám poskytuje zameranie a štruktúru. ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 sú celosvetové normy, ktoré spravuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO).

Prečítajte si viac

Product Compliance Declarations Visual

Vyhlásenia o zhode produktov

V spoločnosti Nilfisk chceme našim zákazníkom priniesť transparentnosť, pokiaľ ide o našu prácu na zaistení bezpečných produktov v súlade s predpismi. Politika spoločnosti Nilfisk je dodržiavať všetky uplatniteľné normy, regulačné a zákonné požiadavky platné pre spoločnosť Nilfisk a naše produkty, ako sú predpisy o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS), predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a predpisy o nerastných surovinách z konfliktných oblastí.

Prečítajte si viac

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Vyhlásenie spoločnosti Nilfisk o zákone o modernom otroctve

V spoločnosti Nilfisk veríme, že táto iniciatíva je dôležitý krok smerom k väčšej transparentnosti pre spoločnosti pôsobiace v Spojenom kráľovstve so zameraním na predchádzanie závažným porušeniam, ktoré sa vyskytujú v globálnych dodávateľských reťazcoch. Iniciatíva sa týka otroctva, nútenej práce, obchodovania s ľuďmi a pod.

Prečítajte si viac

Ethics And Compliance Square

Prehľad etiky a dodržiavania predpisov

V tomto priečinku sa poskytuje úvod do programov a iniciatív spoločnosti Nilfisk v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, riadenia kvality, environmentálneho manažmentu a dodržiavania predpisov.

Prečítajte si viac