Sociálna zodpovednosť podnikov | Nilfisk Official Website

Sociálna zodpovednosť podnikov

„Umožňujeme udržateľné čistenie
na celom svete s cieľom zlepšiť kvalitu života“

Sociálna zodpovednosť podnikov

„Umožňujeme udržateľné čistenie
na celom svete s cieľom zlepšiť kvalitu života“

Vypl?te prosím formulár a my sa vám ozveme ?o najskôr.

Spinner

Náš prístup v oblasti SZP

Maximalizácia hodnoty

Pre spoločnosť Nilfisk zohráva sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) kľúčovú úlohu v budúcnosti nášho podnikania. Veríme, že pozitívne obchodné výsledky dosiahneme konzistentnou a systematickou prácou s iniciatívami v oblasti SZP. Stanovili sme si silné ciele a iniciatívy, aby sme minimalizovali negatívny vplyv spoločnosti Nilfisk, a zároveň maximalizovali hodnotu, ktorú vytvárame pre ľudí, životné prostredie a ekonomiku.

Naša stratégia zahŕňa štyri hlavné oblasti, o ktorých veríme, že s nimi dokážeme dosiahnuť najväčší vplyv:

klíma a životné prostredie – spoločnosť – zákazník – pracovisko

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klíma a životné prostredie

Zníženie našej klimatickej a environmentálnej stopy

Záujem o náš vplyv na globálnu klímu a životné prostredie je dôležitou súčasťou stratégie a činnosti spoločnosti Nilfisk v oblasti SZP. Zameriavame sa na zníženie nášho negatívneho vplyvu a využívanie príležitostí s cieľom dosiahnuť hodnotu pre ľudí a životné prostredie. Zaviazali sme sa k iniciatíve Science Based Targets (Ciele založené na vede) a stanovili sme si ambiciózne ciele v oblasti vplyvu na klímu.

Naša práca na systéme environmentálneho manažérstva (EMS) a zameranie sa na certifikáciu našich pracovísk v súlade s normou ISO 14001:2015 tvoria základ ďalšieho zlepšovania našich environmentálnych výsledkov.

Bližšie informácie nájdete v najnovšom dokumente Nilfisk CSR reportCertifikát ISO 14001:2015.

Nilfisk si kladie ambiciózne klimatické ciele a zaväzuje sa k iniciatíve Science Based Targets

Society Pict Mobile

Spoločnosť

Integrita a etické procesy

Kladieme dôraz na integritu a etické procesy v každom aspekte nášho podnikania, aby sme zaistili dlhodobý, udržateľný úspech pre našu spoločnosť, zamestnancov a spoločnosť. Náš Obchodný kódex správania vyjadruje záväzok spoločnosti Nilfisk podporovať správanie zamerané na integritu v celej spoločnosti.

Plne podporujeme zákon Spojeného kráľovstva o modernom otroctve a veríme, že ide o dôležitý krok smerom k väčšej transparentnosti a zamedzeniu vážneho porušovania, ktoré sa deje v globálnych dodávateľských reťazcoch.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch spoločnosti Nilfisk Obchodný kódex správania, Vyhlásenie k zákonu o modernom otroctve a Najnovšia správa spoločnosti Nilfisk o SZP.

Zákazníci

Zaistenie bezpečnosti a kvality produktov

Spoločnosť Nilfisk sa usiluje investovať do inovatívnych riešení pre zákazníkov a zároveň zabezpečiť bezpečnosť, kvalitu a udržateľný výkon produktov. Pracujeme na zvýšení latky pre kvalitu produktov v celom našom odvetví a je veľmi dôležité, aby sme s našimi zákazníkmi viedli otvorený, efektívny dialóg, a vedeli tak poskytnúť správne, úplné pokyny pre naše produkty.

Náš systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 vykonávame vo všetkých výrobných závodoch a distribučných strediskách, zabezpečujeme pre našich zákazníkov konzistentnú kvalitu a bezpečnosť produktov.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch Dokument o etike a dodržiavaní predpisov spoločnosťou Nilfisk a Certifikát ISO 9001:2015.

Pracovisko

Bezpečné pracovisko pre všetkých zamestnancov

Vytváranie zdravého, bezpečného a zaujímavého pracovného prostredia pre našich zamestnancov je základný kameň úspechu Nilfisk ako spoločnosti.

Zabezpečujeme, aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo rovnako, mali rovnaké príležitosti a benefity na pracovisku.

Ďalší dôležitý aspekt našich záväzkov pre pracovisko je trvalé zameranie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zaistiť, aby bolo Nilfisk bezpečné pracovisko pre všetkých zamestnancov.

Bližšie informácie nájdete v dokumente Obchodný kódex správania spoločnosti Nilfisk, Charta spoločnosti Nilfisk o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Najnovšia správa spoločnosti Nilfisk o SZP.

Certifikáty a správy

Certifikáty a správy spoločnosti Nilfisk

V spoločnosti Nilfisk chceme našim zákazníkom prinášať transparentnosť, pokiaľ ide o naše úsilie zaistiť, aby boli produkty bezpečné a v súlade s predpismi. Stratégiou spoločnosti Nilfisk je dodržiavať všetky uplatniteľné normy a tiež všetky regulačné a zákonné požiadavky týkajúce sa spoločnosti Nilfisk alebo našich produktov. V tejto časti uvádzame Obchodný kódex správania spoločnosti Nilfisk, Vyhlásenie spoločnosti Nilfisk k zákonu o modernom otroctve a naše vyhlásenia o zhode s normami ISO a o súlade produktov s predpismi.

D3A2813 Low Square

Správa o SZP za rok 2019

Správa spoločnosti Nilfisk o SZP za rok 2019 je založená na údajoch dostupných v čase zverejnenia a pokrýva finančný rok od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. V roku 2019 stanovila spoločnosť Nilfisk ciele založené na vede a posilnila náš záväzok voči udržateľnému podnikaniu.

Prečítajte si viac

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Obchodný kódex správania spoločnosti Nilfisk

Náš Obchodný kódex správania vyjadruje náš záväzok predsadzovať štandardy správania a zodpovednosť v celej spoločnosti. Opisuje základné pravidlá riadenia spôsobu, akým konáme interne a externe.

Prečítajte si viac

ISO Visual

Riadenie kvality a environmentálne manažérstvo

Spoločnosť Nilfisk má systém riadenia kvality a systém environmentálneho manažérstva s certifikátom ISO, čo nám poskytuje zameranie a štruktúru. ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 sú celosvetové normy, ktoré spravuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO).

Prečítajte si viac

Product Compliance Declarations Visual

Vyhlásenia o zhode produktov

V spoločnosti Nilfisk chceme našim zákazníkom priniesť transparentnosť, pokiaľ ide o našu prácu na zaistení bezpečných produktov v súlade s predpismi. Politika spoločnosti Nilfisk je dodržiavať všetky uplatniteľné normy, regulačné a zákonné požiadavky platné pre spoločnosť Nilfisk a naše produkty, ako sú predpisy o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS), predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a predpisy o nerastných surovinách z konfliktných oblastí.

Prečítajte si viac

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Vyhlásenie spoločnosti Nilfisk o zákone o modernom otroctve

V spoločnosti Nilfisk veríme, že táto iniciatíva je dôležitý krok smerom k väčšej transparentnosti pre spoločnosti pôsobiace v Spojenom kráľovstve so zameraním na predchádzanie závažným porušeniam, ktoré sa vyskytujú v globálnych dodávateľských reťazcoch. Iniciatíva sa týka otroctva, nútenej práce, obchodovania s ľuďmi a pod.

Prečítajte si viac

Ethics And Compliance Square

Prehľad etiky a dodržiavania predpisov

V tomto priečinku sa poskytuje úvod do programov a iniciatív spoločnosti Nilfisk v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, riadenia kvality, environmentálneho manažmentu a dodržiavania predpisov.

Prečítajte si viac