GDPR - SK | Nilfisk

GDPR - SK

Please fill out the form, and we'll get back to you as soon as possible.

In order to process your request, Nilfisk may need to share your data with other companies in the global Nilfisk Group. By submitting your request below, you consent that Nilfisk A/S and its relevant global affiliates may share and process your personal data to address your inquiry, including sending your data outside the European Economic Area (EEA) if necessary.

Spinner
Upozornenie pre našich obchodných partnerov:

Skupina spoločností Nilfisk uchováva a používa kontaktné údaje kontaktných osôb a ďalších príslušných zamestnancov našich obchodných partnerov na celom svete, ako aj príslušné informácie o našich investoroch.

Spôsob, akým môže spoločnosť Niflisk používať tieto informácie, sa riadi všeobecným nariadením Európskej únie (EÚ) o ochrane údajov 2016/679 (GDPR). Podľa GDPR sa informácie o fyzických osobách nazývajú osobné údaje a majú široký rozsah: všetko, čo možno použiť na identifikáciu fyzickej osoby - meno, číslo bankového účtu, fotografia - je osobný údaj. Zhromažďovanie, používanie, uchovávanie a zdieľanie informácií sa nazýva spracovanie údajov.

GDPR sa vzťahuje na všetky spoločnosti Nilfisk so sídlom v EÚ, ktoré spracúvajú osobné údaje osôb s bydliskom kdekoľvek na svete. Vzťahuje sa aj na spoločnosti Nilfisk so sídlom mimo EÚ, ak spracúvajú osobné údaje obyvateľov EÚ v rámci svojho podnikania v EÚ. GDPR sa neuplatňuje, ak spoločnosť Nilfisk spracúva osobné údaje obyvateľov krajín mimo EÚ.

Aké osobné údaje obchodných partnerov spracúva spoločnosť Nilfisk a prečo ich spracúva?

Zákazníci vrátane zákazníckych poradcov a iných zástupcov, napr. právnikov:

Spoločnosť Nifisk spracúva nasledujúce typy osobných údajov zamestnancov našich zákazníkov:

- Mená, pracovné názvy a pracovné funkcie.
- IP adresy
- Obchodná adresa a ďalšie kontaktné údaje, napr. telefónne čísla a e-mailové adresy

Právny základ spracovania podľa GDPR:

Spoločnosť Nilfisk spracúva tieto osobné údaje na účely komunikácie so zákazníkmi, aby spoločnosť Nilfisk ako predajca mohla:  
- plniť svoje zmluvné povinnosti a uplatňovať svoje zmluvné práva; 
- plniť regulačné požiadavky ako predajca, napr. podávanie správ daňovým úradom, colným úradom, orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia, orgánom pre ochranu životného prostredia, orgánom činným v trestnom konaní a
- riešiť právne problémy vyplývajúce z jej obchodných vzťahov.

Spoločnosť Nilfisk ďalej spracúva tieto údaje na účely svojich oprávnených záujmov, ktorými sú

- Udržiavanie a zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi s cieľom poskytovať im naše výrobky a služby vrátane opráv a údržby;
- Pravidelné poskytovanie informácií o výrobkoch a službách spoločnosti Nilfisk súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, napr. v bulletinoch;
- Zlepšovanie funkčnosti a používateľského zážitku z webovej stránky spoločnosti Nilfisk pomocou súborov cookie,
- Nevyžiadané obchodné kontakty a po predchádzajúcom súhlase priama marketingová komunikácia a;
- Vytváranie štatistík a iných všeobecných anonymizovaných informácií na zlepšenie produktov a služieb.

Spoločnosť Nilfisk uchováva vaše informácie tak dlho, ako je to z prevádzkových alebo právnych dôvodov potrebné, vrátane:

- Do desiatich rokov po tom, čo sme boli v kontakte v súvislosti s naším obchodným vzťahom;
- kým nám nedáte pokyn na vymazanie vašich údajov, čo urobíme s výhradou, že si údaje ponecháme, ak je to potrebné na príslušné obchodné účely, ako je účtovníctvo, servis a právne požiadavky, alebo;
- Do desiatich rokov od ukončenia skutočného alebo potenciálneho právneho sporu týkajúceho sa zákazníka.

Spoločnosť Nilfisk získava osobné údaje od zákazníkov, zamestnancov spoločnosti Nilfisk a napríklad z adresárov, od sprostredkovateľov údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prijímaní informačných bulletinov alebo priamej marketingovej komunikácie, kliknite sem.

Predajcovia vrátane poradcov zákazníkov a iných zástupcov, napr. právnikov:

Spoločnosť Nifisk spracúva nasledujúce typy osobných údajov zamestnancov od našich dodávateľov:

- Mená, pracovné názvy a pracovné funkcie.
- Obchodná adresa
- Ďalšie kontaktné údaje, napr. telefónne čísla a e-mailové adresy

Právny základ spracovania:

- plniť svoje zmluvné záväzky voči obchodníkom a uplatňovať svoje zmluvné práva; 
- plniť regulačné požiadavky ako zákazník, napr. podávanie správ daňovým úradom, colným úradom, orgánom pre zdravie a bezpečnosť, orgánom pre ochranu životného prostredia, orgánom činným v trestnom konaní a
- riešiť právne problémy vyplývajúce z jej obchodných vzťahov.

Spoločnosť Nilfisk ďalej spracúva tieto údaje z dôvodu svojho oprávneného záujmu udržiavať a zlepšovať svoje vzťahy s dodávateľmi s cieľom získať alebo zvážiť získanie ich výrobkov a služieb vrátane opráv a údržby.

Hĺbková kontrola dodávateľa: potenciálni dodávatelia, ktorí chcú dodávať spoločnosti Nilfisk, musia v systéme obstarávania Ariba vyplniť otázky týkajúce sa ich minulých a súčasných činností v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov (protikorupčné zákony, zákony o kontrole zahraničného obchodu, zákony o hospodárskej súťaži a zákony o ochrane údajov) a otázok týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR). Otázky sa týkajú napríklad porušenia platných zákonov vrátane obchodných sankcií alebo úradných vyšetrovaní, ako aj dodržiavania predpisov a noriem v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov.

Okrem toho spoločnosť Nilfisk získava a spracúva správy o náležitej starostlivosti od externých poskytovateľov služieb náležitej starostlivosti, správy o náležitej starostlivosti dodávateľov a iných relevantných obchodných partnerov, pokiaľ ide o riziká súvisiace s dodržiavaním právnych predpisov a CSR, ako sú záznamy o trestnom stíhaní, medializácia a všeobecná reputácia na verejnosti.

Po nadviazaní obchodného vzťahu spoločnosť Nilfisk sleduje, či jej obchodný partner dodržiava platné zákony, napríklad protikorupčné zákony, a ustanovenia našej zmluvy.

Monitorovanie due diligence môže zahŕňať osobné údaje kľúčových osôb spojených s obchodnými partnermi.

Právny základ pre náležitú starostlivosť a monitorovanie spracovania údajov:

- Spoločnosť Nilfisk má oprávnený záujem poznať minulosť potenciálnych obchodných partnerov predtým, ako s nimi súhlasí s obchodovaním, aby mohla riadne posúdiť právne riziká a riziká poškodenia dobrého mena;
- Spoločnosť Nilfisk má tiež oprávnený záujem na tom, aby si bola vedomá právnych rizík alebo rizík týkajúcich sa jej dobrej povesti, ktorým môže čeliť v dôsledku porušenia zákonov, noriem správania alebo zmluvných záväzkov zo strany obchodného partnera;
- Zmluvy s obchodnými partnermi obsahujú povinnosti týkajúce sa dodržiavania právnych predpisov a správania a 
- Spoločnosť Nilfisk si musí byť vedomá právnych rizík vyplývajúcich z histórie a prebiehajúceho konania obchodného partnera so spoločnosťou Nilfisk v súvislosti s potenciálnymi alebo skutočnými právnymi nárokmi vrátane nárokov príslušných orgánov činných v trestnom konaní a iných vládnych orgánov, napr. protikorupčných, obchodných sankcií, zákonov o hospodárskej súťaži.
- Uvedené záujmy výrazne prevažujú nad záujmami jednotlivcov na ochranu súkromia. Informácie získané od tretích strán sú dôverné a sú dostupné len zamestnancom a poradcom tretích strán, napr. právnym poradcom, na základe zásady "need to know".

Spoločnosť Nilfisk uchováva vaše informácie tak dlho, ako je to z prevádzkových alebo právnych dôvodov potrebné, vrátane:

- Do desiatich rokov po tom, čo sme boli v kontakte v súvislosti s naším obchodným vzťahom;
- kým nám nedáte pokyn na vymazanie vašich údajov, čo urobíme s výhradou, že si údaje ponecháme, ak je to potrebné na príslušné obchodné účely, ako je účtovníctvo, servis a právne požiadavky (POZNÁMKA: vymazanie vašich údajov môže znamenať, že náš obchodný vzťah sa skončí, ak vás už nebudeme môcť kontaktovať), alebo; 
- Do desiatich rokov od ukončenia skutočného alebo potenciálneho právneho sporu týkajúceho sa predávajúceho.

Spoločnosť Nilfisk získava osobné údaje od predajcov a zamestnancov spoločnosti Nilfisk.

Ostatní obchodní partneri, napr. poradcovia, konzultanti, agenti, potenciálni partneri.

Spoločnosť Nilfisk spracúva osobné údaje pre tieto typy tretích strán rovnakým spôsobom ako pre zákazníkov a predajcov a na rovnaké obchodné, zmluvné a právne účely. V súlade s požiadavkami zákona sú niektorí kľúčoví konzultanti zaradení na zoznam zasvätených osôb spoločnosti Nilfisk, ktoré poznajú citlivé obchodné informácie.

Zdieľanie a prenos údajov:

Spoločnosť Nilfisk zdieľa údaje o obchodných partneroch v rámci organizácie Nilfisk a s určitými spracovateľmi údajov na základe potreby ich poznať.

Zákazníci: Vaše údaje sú všeobecne dostupné na nasledujúcich miestach v rámci spoločnosti Nilfisk:

- Vaša krajina: Nilfisk
- EÚ
- Spojené Štáty Americké
- India

Spoločnosť Nilfisk bude vaše osobné údaje zdieľať aj s predajcami svojich produktov vo vašej oblasti, aby vás mohli kontaktovať v súvislosti s možným obchodom. Odhlásiť sa z tejto služby môžete tu.

Predajcovia, iní obchodní partneri: Vaše informácie sú prístupné všetkým spoločnostiam Nilfisk na celom svete a príslušným obchodným partnerom tretích strán, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zoznam krajín si môžete pozrieť tu.

Všeobecné informácie: Spoločnosť Nilfisk bude podľa potreby zdieľať príslušné údaje s tretími stranami, ktoré sa podieľajú na podpore podnikania spoločnosti Nilfisk, napr. účtovníctvo, logistika, poistenie, kontrola kvality, zlepšovanie produktov a služieb, meranie lojality zákazníkov. Spoločnosť Nilfisk prenáša a/alebo zverejňuje údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na základe štandardných dohôd o prenose údajov v EÚ s príjemcami údajov, prípadne globálnym spoločnostiam Nilfisk, spracovateľom údajov a komunikačným a iným servisným spoločnostiam. Krajiny mimo EHP, do ktorých sa údaje môžu prenášať alebo ku ktorým sa môže pristupovať prostredníctvom cloudových systémov, sú: Zoznam


Investori:

V súlade s dánskym právom a pravidlami stanovenými NASDQ vedie spoločnosť Nilfisk register akcionárov pre všetkých investorov, ktorý obsahuje meno, adresu, titul, kontaktné údaje a číslo akciového účtu poskytnuté každým jednotlivým investorom. Údaje spracúva tretia strana, ktorá je spracovateľom údajov, a k registru má prístup malý počet zamestnancov spoločnosti Nilfisk v oddelení Treasury a právnom oddelení skupiny. Údaje sa vymažú do niekoľkých dní po tom, ako akcionár spoločnosti Nilfisk predá svoje akcie.

Individuálni investori, ktorí sa chcú zúčastniť na stretnutiach akcionárov, poskytnú svoje mená a mená svojich hostí spracovateľovi údajov spoločnosti Nilfisk. Tieto údaje a registračné číslo účasti spracovateľ uchováva najneskôr päť rokov po stretnutí a potom ich vymaže. Investori sa môžu na štvrťročných webových seminároch zúčastniť aj pomocou svojho mena a e-mailovej adresy a tieto údaje sa vymažú najneskôr päť rokov po skončení hovoru. V oboch prípadoch majú k údajom prístup len zamestnanci spoločnosti Nilfisk, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach.

Univerzita Nilfisk:

Osoby, ktoré sa uchádzajú o školenie o produktoch spoločnosti Nilfisk prostredníctvom Nilfisk University (NU), súhlasili so spracovaním konkrétnych údajov v súvislosti s prijatím, školením, testovaním a hodnotením prostredníctvom procesu podávania žiadostí. Ich údaje sú k dispozícii zamestnancom spoločnosti Nilfisk zapojeným do školení a účtovníctva a príslušným spracovateľom údajov tretích strán v EÚ, USA a Indii a ich vlastným zamestnávateľom, ktorí môžu byť zákazníkmi spoločnosti Nilfisk. Ďalšie podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v materiáloch NU o prijímaní a iných materiáloch.

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

GDPR, ak sa uplatňuje, poskytuje určité práva týkajúce sa spracovania ich údajov spoločnosťou Nilfisk. Ak chcete uplatniť nasledujúce práva týkajúce sa vašich údajov, obráťte sa na právne oddelenie skupiny Nilfisk, ak je to vhodné:

- Vyžiadať si právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť Nilfisk uchováva, a získať ich kópiu.
- Požiadajte spoločnosť Nilfisk o opravu alebo aktualizáciu svojich údajov, ak sú naše informácie nepresné.
- Požiadať spoločnosť Nilfisk o zastavenie alebo obmedzenie spracovania vašich údajov v možnom rozsahu a o opravu prípadných chýb.
o        Vrátane zákazníkov: zastavenie nevyžiadaných kontaktov alebo priamej marketingovej komunikácie.
- za určitých okolností požiadať o prenosnosť údajov, napr. o poskytnutie vašich osobných údajov vo formáte PDF (strojovo čitateľnom) alebo o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
- požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky.
- Odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý bude účinný od momentu odvolania.

Spoločnosť Nilfisk vyhovie vašej žiadosti v rámci svojich možností za predpokladu, že:

- jej povinnosti vyplývajúce zo zákonov a dohôd, 
- svoje postupy vedenia záznamov vrátane uchovávania potrebných obchodných dokumentov. 
- jej právne záujmy vrátane tých, ktoré sa týkajú potenciálnych právnych nárokov.

Všetky tieto skutočnosti môžu obmedziť schopnosť spoločnosti Nilfisk plne vyhovieť vašej žiadosti. S otázkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Nilfisk sa môžete obrátiť aj na vnútroštátny orgán na ochranu údajov.

Ak máte otázky:

- Spoločnosť Nilfisk, ktorá zhromažďuje a spracúva vaše údaje, je správcom údajov. 
- Zoznam príslušných spoločností Nilfisk nájdete tu
- Ak máte otázky týkajúce sa vymazania vašich osobných údajov v spoločnosti Nilfisk, kliknite sem
- Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov v spoločnosti Nilfisk, kliknite sem.
- Agentúry EÚ na ochranu údajov, kliknite sem.
- V prípade ďalších otázok sa obráťte na globálneho pracovníka pre dodržiavanie predpisov na právnom oddelení skupiny:
  Nilfisk A/S, Marmorvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Dánsko: gdpr.com@nilfisk.com.

KRAJINY MIMO EÚ, ISLAND, LICHTENŠTAJNSKO A NÓRSKO, KDE SA MÔŽU PRENÁŠAŤ ÚDAJE ZAMESTNANCOV ALEBO SA K NIM MÔŽE PRISTUPOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM CLOUDOVÝCH SYSTÉMOV. 
KRAJINA, V KTOREJ SA ÚDAJE MÔŽU SPRACÚVAŤ NA NILFISK, MÁ PRI SEBE PÍSMENO (N).
KRAJINA, V KTOREJ MÔŽE ÚDAJE SPRACÚVAŤ TRETIA STRANA, MÁ VEDĽA SEBA OZNAČENIE (TP).
 
Argentína (N)
Austrália (N)
Brazília (N)
Kanada (N)
Čile (N)
Čína vrátane Hongkongu, Macaa a Taiwanu (N)
India (N) (TP)
Japonsko (N)
Kórejská republika (Južná Kórea) (N)
Malajzia (N)
Mexiko (N)
Nový Zéland (N)
Peru (N)
Rusko (N)
Singapur (N)
Švajčiarsko (N)
Thajsko (N)
Spojené kráľovstvo (N)
Turecko (N)
Spojené štáty (N)
Vietnam (N)
 
* Krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.