GDPR - CZ | Nilfisk

GDPR - CZ

Please fill out the form, and we'll get back to you as soon as possible.

In order to process your request, Nilfisk may need to share your data with other companies in the global Nilfisk Group. By submitting your request below, you consent that Nilfisk A/S and its relevant global affiliates may share and process your personal data to address your inquiry, including sending your data outside the European Economic Area (EEA) if necessary.

Spinner

Upozornění pro naše obchodní partnery:

Skupina společností Nilfisk uchovává a používá kontaktní údaje o kontaktních osobách a dalších příslušných zaměstnancích našich obchodních partnerů po celém světě, jakož i příslušné informace o našich investorech.

Obecné nařízení Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) upravuje způsob, jakým může společnost Niflisk tyto informace používat. Podle GDPR se informace o fyzických osobách nazývají osobní údaje a mají široký rozsah: cokoli, co lze použít k identifikaci fyzické osoby - jméno, číslo bankovního účtu, fotografie - je osobní údaj. Shromažďování, používání, ukládání a sdílení informací se nazývá zpracování údajů.

GDPR se vztahuje na všechny společnosti Nilfisk se sídlem v EU, které zpracovávají osobní údaje osob s bydlištěm kdekoli na světě. Vztahuje se také na společnosti Nilfisk se sídlem mimo EU, pokud v rámci podnikání v EU zpracovávají osobní údaje osob s bydlištěm v EU. Nařízení GDPR se nevztahuje, pokud společnost Nilfisk mimo EU zpracovává osobní údaje osob s bydlištěm mimo EU.

Jaké osobní údaje obchodních partnerů společnost Nilfisk zpracovává a proč tyto údaje zpracovává?

Zákazníci, včetně zákaznických poradců a dalších zástupců, např. advokátů:

Společnost Nifisk zpracovává následující typy osobních údajů zaměstnanců u našich zákazníků:

- Jména, pracovní názvy a pracovní funkce
- IP adresy
- Obchodní adresa a další kontaktní údaje, např. telefonní čísla a e-mailové adresy

Právní základ zpracování GDPR:

Nilfisk zpracovává tyto osobní údaje za účelem komunikace se zákazníky, aby Nilfisk jako prodejce mohl:  
- splnit své smluvní povinnosti a uplatnit svá smluvní práva; 
- splnění regulačních požadavků jako prodejce, např. podávání zpráv daňovým úřadům, celním úřadům, orgánům pro ochranu zdraví a bezpečnost, orgánům pro ochranu životního prostředí, orgánům pro vymáhání práva a
- řešit právní otázky vyplývající z jeho obchodních vztahů.

Společnost Nilfisk dále zpracovává tyto údaje z důvodu svých oprávněných zájmů, kterými jsou

- Udržování a zlepšování vztahů se zákazníky, aby jim mohla poskytovat své výrobky a služby, včetně oprav a údržby;
- Pravidelného poskytování informací o produktech a službách společnosti Nilfisk současným nebo potenciálním zákazníkům, např. v newsletterech;
- Zlepšování funkčnosti a uživatelského komfortu webových stránek společnosti Nilfisk pomocí souborů cookie,
- Nevyžádané obchodní kontakty a s předchozím souhlasem přímá marketingová sdělení a;
- Generování statistik a dalších obecných anonymizovaných informací za účelem vylepšení produktů a služeb.

Společnost Nilfisk uchovává vaše údaje po dobu, která je z provozních nebo právních důvodů nezbytná, včetně:

- Až deset let poté, co jsme v kontaktu ohledně našeho obchodního vztahu;
- Dokud nám nedáte pokyn k vymazání vašich údajů, což učiníme s výhradou zachování údajů nezbytných pro příslušné obchodní účely, např. účetnictví, servis a právní požadavky, nebo;
- Až deset let po uzavření skutečného nebo potenciálního právního sporu týkajícího se zákazníka.

Společnost Nilfisk získává osobní údaje od zákazníků, zaměstnanců společnosti Nilfisk a např. z adresářů, od zprostředkovatelů údajů.

Pokud se chcete dozvědět více o zasílání newsletterů nebo přímých marketingových sdělení, klikněte zde.

Prodejci, včetně poradců zákazníků a dalších zástupců, např. advokátů:

Společnost Nifisk zpracovává následující typy osobních údajů zaměstnanců u našich dodavatelů:

- Jména, pracovní názvy a pracovní funkce
- Obchodní adresa
- Další kontaktní údaje, např. telefonní čísla a e-mailové adresy

Právní základ pro zpracování: Společnost Nilfisk jako zákazník zpracovává tyto osobní údaje za účelem komunikace s prodejci, aby mohla:

- splnění svých smluvních závazků vůči prodejcům a uplatnění svých smluvních práv; 
- splnění regulačních požadavků jako zákazník, např. hlášení daňovým úřadům, celním úřadům, orgánům pro ochranu zdraví a bezpečnost, orgánům pro ochranu životního prostředí, orgánům pro vymáhání práva, a
- řešit právní otázky vyplývající z jeho obchodních vztahů.

Společnost Nilfisk dále zpracovává tyto údaje z důvodu svého oprávněného zájmu udržovat a zlepšovat své vztahy s dodavateli, aby získala nebo zvážila získání jejich výrobků a služeb, včetně oprav a údržby.

Hloubková kontrola prodejců:  Potenciální dodavatelé, kteří chtějí dodávat společnosti Nilfisk, musí v systému zadávání veřejných zakázek Ariba vyplnit otázky hloubkové kontroly týkající se jejich minulých a současných aktivit, pokud jde o dodržování právních předpisů (protikorupční zákony, zákony o kontrole zahraničního obchodu, zákony o hospodářské soutěži a zákony o ochraně údajů) a otázky společenské odpovědnosti firem (CSR). Otázky se týkají např. porušení platných zákonů, včetně obchodních sankcí, nebo úředních šetření, a také dodržování předpisů a standardů CSR.

Kromě toho společnost Nilfisk získává a zpracovává zprávy od externích poskytovatelů služeb hloubkové kontroly, zprávy o hloubkové kontrole dodavatelů a dalších relevantních obchodních partnerů, které se týkají dodržování právních předpisů a rizik v oblasti CSR, např. záznamy o trestním stíhání, mediální pokrytí a obecnou pověst na veřejnosti.

Po zahájení obchodního vztahu společnost Nilfisk sleduje, zda její obchodní partner dodržuje platné zákony, např. protikorupční zákony, a ustanovení naší smlouvy.

Monitorování náležité péče může zahrnovat osobní údaje klíčových osob spojených s obchodními partnery.

Právní základ pro hloubkovou kontrolu a monitorování zpracování údajů:

- Společnost Nilfisk má oprávněný zájem na tom, aby znala minulost potenciálních obchodních partnerů předtím, než se s nimi dohodne na uzavření obchodu, aby mohla náležitě vyhodnotit právní rizika a rizika související s pověstí;
- Společnost Nilfisk má rovněž oprávněný zájem na tom, aby si byla vědoma právních rizik nebo rizik pro svou pověst, kterým může čelit v důsledku porušení zákonů, norem chování nebo smluvních povinností ze strany obchodního partnera;
- Smlouvy s obchodními partnery obsahují povinnosti týkající se dodržování právních předpisů a chování; a 
- Společnost Nilfisk musí znát právní rizika vyplývající z minulosti obchodního partnera a jeho průběžného jednání ve vztahu se společností Nilfisk v souvislosti s potenciálními nebo skutečnými právními nároky, včetně nároků ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení a jiných státních orgánů, např. protikorupčních, obchodních sankcí, zákonů o hospodářské soutěži.
- Výše uvedené zájmy výrazně převažují nad zájmy jednotlivců na ochranu soukromí. Informace získané od třetích stran jsou uchovávány jako důvěrné informace, které jsou k dispozici pouze zaměstnancům a poradcům třetích stran, např. právním poradcům, na základě zásady "need to know".

Společnost Nilfisk uchovává vaše údaje po dobu, která je z provozních nebo právních důvodů nezbytná, včetně:

- Až deset let poté, co jsme v kontaktu ohledně našeho obchodního vztahu;
- Dokud nám nedáte pokyn k vymazání vašich údajů, což učiníme s výhradou zachování údajů nezbytných pro příslušné obchodní účely, např. účetnictví, servis a právní požadavky (POZNÁMKA: vymazání vašich údajů může znamenat, že náš obchodní vztah skončí, pokud vás již nebudeme moci kontaktovat), nebo; 
- až deset let po uzavření skutečného nebo potenciálního právního sporu týkajícího se prodejce.

Společnost Nilfisk získává osobní údaje od prodejců a zaměstnanců společnosti Nilfisk.

Další obchodní partneři, např. poradci, konzultanti, zástupci, potenciální partneři.

Společnost Nilfisk zpracovává osobní údaje pro tyto typy třetích stran stejným způsobem jako pro zákazníky a prodejce a pro stejné obchodní, smluvní a právní účely. V souladu s požadavky zákona jsou někteří klíčoví poradci zařazeni na seznam zasvěcených osob, které znají citlivé obchodní informace společnosti Nilfisk.

Sdílení a předávání údajů:

Společnost Nilfisk sdílí údaje o obchodních partnerech v rámci organizace Nilfisk a s některými zpracovateli údajů na základě potřeby znát tyto údaje.

Zákazníci: Vaše údaje jsou obecně dostupné na následujících místech v rámci společnosti Nilfisk:

- Vaše země: Nilfisk
- EU
- Spojené státy americké
- Indie

Společnost Nilfisk bude také sdílet vaše osobní údaje s prodejci svých výrobků, kteří jsou třetími stranami ve vaší oblasti, aby vás mohli kontaktovat ohledně potenciálních obchodů. Tuto službu můžete odmítnout zde.

Prodejci, další obchodní partneři: Vaše údaje jsou přístupné všem společnostem Nilfisk na celém světě a příslušným obchodním partnerům třetích stran, pokud není dohodnuto jinak. Seznam zemí si můžete prohlédnout zde.

Obecné informace: Společnost Nilfisk bude podle potřeby sdílet příslušné údaje s třetími stranami zapojenými do podpory činnosti společnosti Nilfisk, např. účetnictví, logistika, pojištění, kontrola kvality, zlepšování produktů a služeb, měření loajality zákazníků. Společnost Nilfisk předává a/nebo zpřístupňuje údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) na základě standardních dohod EU o předávání údajů s příjemci údajů, a to podle potřeby globálním společnostem Nilfisk, zpracovatelům údajů a společnostem poskytujícím komunikační a jiné služby. Země mimo EHP, kam mohou být údaje přenášeny nebo kde jsou přístupné prostřednictvím cloudových systémů, jsou: ODKAZY NA SEZNAM

Investoři:

V souladu s dánskými právními předpisy a pravidly stanovenými burzou NASDQ vede společnost Nilfisk registr akcionářů všech investorů, který obsahuje jméno, adresu, titul, kontaktní údaje a číslo akciového účtu, které každý jednotlivý investor uvedl. Údaje zpracovává třetí strana, která je zpracovatelem údajů, a do registru má přístup malý počet zaměstnanců společnosti Nilfisk v oddělení Treasury a v oddělení Group Legal. Údaje jsou vymazány do několika dnů poté, co akcionář společnosti Nilfisk zcizí své akcie.

Jednotliví investoři, kteří se chtějí zúčastnit schůzí akcionářů, poskytují zpracovateli údajů společnosti Nilfisk svá jména a jména svých hostů. Tyto údaje a registrační číslo účasti jsou zpracovatelem uloženy nejpozději do pěti let od konání schůze a poté jsou vymazány. Investoři se také mohou připojit ke čtvrtletním webinářům pomocí svého jména a e-mailové adresy a tyto údaje jsou nejpozději pět let po hovoru vymazány. V obou případech mají k údajům přístup pouze zaměstnanci společnosti Nilfisk, kteří se těchto akcí účastní.

Univerzita Nilfisk:

Osoby, které žádají o absolvování školení o produktech Nilfisk prostřednictvím Nilfisk University (NU), vyjádřily prostřednictvím procesu podávání žádostí souhlas se zpracováním konkrétních údajů v souvislosti s přijetím, školením, testováním a hodnocením. Jejich údaje jsou k dispozici zaměstnancům společnosti Nilfisk zapojeným do školení a účetnictví a příslušným zpracovatelům údajů třetích stran v EU, USA a Indii a jejich vlastním zaměstnavatelům, kteří mohou být zákazníky společnosti Nilfisk. Další podrobnosti o zpracování údajů naleznete v přijímacích a dalších materiálech NU.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů.

GDPR, pokud se na ně vztahuje, přiznává určitá práva týkající se zpracování jejich údajů společností Nilfisk. Pokud si přejete uplatnit následující práva týkající se vašich údajů, obraťte se na právní oddělení skupiny Nilfisk, je-li to relevantní:

- požádat o právo na přístup k osobním údajům, které o vás společnost Nilfisk má, a získat jejich kopii.
- Požádat společnost Nilfisk o opravu nebo aktualizaci vašich údajů, pokud jsou naše informace nepřesné.
- Požádat společnost Nilfisk o zastavení nebo omezení zpracování vašich údajů v možném rozsahu a zároveň o opravu chyb.
                      o Včetně zákazníků: zastavení nevyžádaných kontaktů nebo přímých marketingových sdělení.
- Za určitých okolností požádat o přenositelnost údajů, např. o poskytnutí vašich osobních údajů ve formátu PDF (strojově čitelném) nebo o předání těchto údajů jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.
- Požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky.
- Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude účinný od okamžiku odvolání.

Společnost Nilfisk vyhoví vašim žádostem v možném rozsahu, s výhradou:

- Svých povinností vyplývajících ze zákonů a dohod, 
- svých postupů vedení záznamů, včetně uchovávání nezbytných obchodních dokumentů. 
- Svým právním zájmům, včetně zájmů souvisejících s možnými právními nároky.

To vše může omezit schopnost společnosti Nilfisk plně vyhovět vaší žádosti. S dotazy nebo stížnostmi ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Nilfisk se můžete obrátit také na svůj národní úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte dotazy:

- Společnost Nilfisk, která shromažďuje a zpracovává vaše údaje, je správcem údajů. 
- Seznam příslušných společností Nilfisk naleznete zde
- Máte-li dotazy týkající se vymazání vašich osobních údajů ve společnosti Nilfisk, klikněte zde
- Máte-li další otázky týkající se vašich osobních údajů ve společnosti Nilfisk, klikněte zde.
- Agentury EU pro ochranu osobních údajů, klikněte prosím zde.
- S dalšími dotazy se obraťte na globálního pracovníka pro dodržování předpisů v oddělení právního oddělení skupiny:
  Nilfisk A/S, Marmorvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Dánsko: gdpr.com@nilfisk.com.

ZEMĚ MIMO EU, ISLAND, LICHTENŠTEJNSKO A NORSKO, KAM MOHOU BÝT ÚDAJE ZAMĚSTNANCŮ PŘENÁŠENY NEBO KDE MOHOU BÝT PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM CLOUDOVÝCH SYSTÉMŮ. 
ZEMĚ, KDE MOHOU BÝT ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY U SUBJEKTU NILFISK, MÁ VEDLE SEBE PÍSMENO (N).
ZEMĚ, KDE MOHOU BÝT ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY TŘETÍ STRANOU, MÁ VEDLE SEBE (TP).
 
Argentina (N)
Austrálie (N)
Brazílie (N)
Kanada (N)
Chile (N)
Čína včetně Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu (N)
Indie (N) (TP)
Japonsko (N)
Korejská republika (Jižní Korea) (N)
Malajsie (N)
Mexiko (N)
Nový Zéland (N)
Peru (N)
Rusko (N)
Singapur (N)
Švýcarsko (N)
Thajsko (N)
Spojené království (N)
Turecko (N)
Spojené státy (N)
Vietnam (N)
 
* Země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.