Právne oznámenie | Nilfisk

Právne oznámenie

Vyberte segment
Nilfisk pre vaše podnikanie
Nilfisk pre váš domov
Informácie o poskytovateľovi

Webovú stránku vlastní, spravuje a obsluhuje:

Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
Dánsko

Telefón:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

číslo CVR 62572213

Právnym zástupcom spoločnosti je pán René Svendsen-Tune, dočasný generálny riaditeľ spoločnosti.

Používanie webovej stránky

Nilfisk A/S (Nilfisk) sa náležite stará o zostavovanie informácií poskytnutých na tejto webovej stránke a pravidelne ju kontroluje a aktualizuje. Napriek tomu sú informácie na tejto webovej stránke poskytované spôsobom "ako je" a "podľa dostupnosti" bez akýchkoľvek záruk alebo zastúpení, buď vyjadrených alebo implicitných, vrátane, ale bez obmedzenia na implicitné záruky predajnosti, vhodnosti na určitý účel alebo neporušenie. Nilfisk nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť, aktuálnosť a nepretržitú dostupnosť celého obsahu webovej stránky. Nilfisk si ponecháva právo na zmeny tejto webovej stránky bez prechádzajúceho oznámenia.

Používaním tejto webovej stránky akceptujete riziko, že informácie môžu byť neúplné alebo nepresné, alebo nemusia zodpovedať vašim potrebám alebo požiadavkam.

Výrobky predstavované na webových stránkach reprezentujú aktuálnu plnú škálu výrobkov Nilfisk; avšak niektoré výrobky nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách.

Nilfisk tiež odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah webových stránok ohľadne ich vhodnosti pre používateľa/používateľku a jeho/jej účely. Záväzné informácie, rady, odporúčania alebo vyhlásenia poskytuje spoločosť Nilfisk len v osobnej písomnej komunikácii.

Spoločnosť Nilfisk neskontrolovala všetky stránky spojené odkazmi s touto webovou stránkou. Spájanie s akýmikoľvek inými stránkami a ich používanie je na vaše vlastné riziko. Nilfisk nekontroluje, nemá žiaden vzťah ani neschvaľuje webové stránky, s ktorými je spojená táto webová stránka.

Autorské práva/Ochranné známky

Obsah tejto webovej stránky je výhradným vlastníctvom skupiny Nilfisk a predmetom ochrany zákona o autorských právach. Obrázky sú buď vlastníctvom skupiny Nilfisk, alebo sú používané s jej povolením. Všetky ochranné známky a logá zobrazené na týchto webových stránkach sú ochrannými známkami skupiny Nilfisk. Nič, čo je obsahom týchto webových stránok, sa nemá vykladať ako udelené, samozrejme alebo inak, a to akákoľvek licencia alebo právo na používanie akéhokoľvek intelektuálneho vlastníctva predstaveného na webových stránkach bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Nilfisk, jej príslušných pobočiek alebo takej tretej zmluvnej strany, ktorá má kontrolu nad týmto právom. Nilfisk naručí ani nebude zastupovať skutočnosť, že vaše používanie materiálov zobrazených na tejto webovej stránke neporušuje práva tretích strán, ktoré nie sú vlastnené ani pridružené spoločnosťou Nilfisk.

Pre prípad vyžiadania súhlasu na použitie kontaktujte prosím oddelenie marketingu spoločnosti Nilfisk.

Spoločnosť Nilfisk nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia vzniknuté vaším prístupom, alebo znemožneným prístupom na túto webovú stránku alebo vaším spoľahnutím sa na akékoľvek tu poskytnuté informácie. Spoločnosť Nilfisk nepreberá žiadnu zodpovednoť za priame, nepriame, náhodné, vyplývajúce, trestné a špeciálne alebo iné škody, stratené možnosti, stratu zisku alebo akúkoľvek inú stratu alebo škody akéhokoľvek druhu. Tieto obmedzenia zahŕňajú akúkoľvek škodu spôsobenú vírusom alebo inú škodu, ktorá zasiahne vaše počítačové zariadenie.

Váš prístup na túto webovú stranku a jej a používanie ako aj toto právne oznámenie sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi poskytujúcej krajiny. Akýkoľvek spor vychádzajúci z toho alebo v súvislosti s tým, ktorý nebude možné vyriešiť priateľsky, sa bude riešiť dánskymi súdmi, okrem prípadov, keď príslušné povinné štátne ustanovenia určia inak.

So všetkými informáciami poskytnutými na tejto webovej stránke sa má zaobchádzať v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami ohľadne ochrany údajov a ochrany osobných údajov (a s tým súvisiacimi pravidlami). Upozornenie, že všetky komnetáre zaslané priamo spoločnosti Nilfisk ohľadne tejto webovej stránky sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Nilfisk a môžu sa používať bez obmedzení. S týmito informáciami sa nebude zaobchádzať dôverne.​

Čítaj viac

Nilfisk a členovia skupiny Nilfisk poskytujú zákazníkom služby priamo a prostredníctvom globálnej siete predajcov. V záujme vybavenia vašej požiadavky budeme možno musieť vaše údaje poskytnúť určeným predajcom Nilfisk vo vašej oblasti. Upozorňujeme:

  • Vaše osobné údaje (email, tel. č., meno atď.) budeme uchovávať, pokým sme s vami v kontakte v súvislosti s našimi produktmi a službami, alebo pokým nám nedáte pokyn na vymazanie svojich údajov alebo ak nastane právny spor s vami, po čom sa údaje vymažú – alebo anonymizujú.
  • Ak sa chcete dostať k svojim údajom, ktoré o vás máme, kliknite zde a vyplňte formulár, aby sme mohli identifikovať vás a vaše údaje.Ak sa v informáciách, ktoré o vás máme, vyskytujú chyby, povedzte nám to, a my ich opravíme.
  • Kedykoľvek môžete zrušiť svoj súhlas tak, že sa skontaktujete so spoločnosťou Nilfisk kliknutím tu.
  • Ak chcete požiadať, aby sme vymazali vaše údaje v našich systémoch, kliknite sem.
  • Máte právo skontaktovať sa s agentúrou na ochranu osobných údajov vo svojej krajine a podať sťažnosť na zaobchádzanie s vašimi údajmi zo strany spoločnosti Nilfisk. Kliknite tu 

Kliknite sem, keď si chcete prečítať vyhlásenie spoločnosti Nilfisk o ochrane osobných údajov pre obchodných partnerov.