Informacje prawne | Nilfisk

Informacje prawne

Wybierz segment
Nilfisk dla Twojej firmy
Nilfisk dla Twojego domu

Dane podmiotu dostarczającego

Niniejsza strona internetowa należy do, jest zarządzana i obsługiwana przez:


Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copenhagen Ø
Dania
Tel:+45 43 23 81 00
Faks:+45 43 43 73 68
Nr CVR: 62572213


Przedstawicielem prawnym firmy i tymczasowym dyrektorem generalnym jest pan René Svendsen-Tune.
 
Korzystanie ze strony internetowej

Firma Nilfisk A/S (dalej zwana Nilfisk) dokłada wszelkich starań przy gromadzeniu informacji umieszczanych na niniejszej stronie oraz je regularnie sprawdza i uaktualnia. Tym niemniej, informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dostarczane są w stanie, w jakim są i w miarę możliwości, bez składania żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Firma Nilfisk nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje będą prawidłowe, kompletne, aktualne i dostępne w sposób nieprzerwany. Firma Nilfisk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia.


Korzystając z niniejszej strony internetowej, Użytkownik akceptuje ryzyko, że zawarte na niej informacje mogą być niepełne, niedokładne, niespełniające jego wymagań lub potrzeb.


Produkty przedstawione na stronie internetowej stanowią pełną bieżącą ofertę firmy Nilfisk, jednak istnieje możliwość, iż niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach.


Firma Nilfisk nie przyjmuje także odpowiedzialności za to, że treści zawarte na stronie będą odpowiednie dla użytkownika lub jego celów. Wiążące informacje, porady, zalecenia oraz oświadczenia są dostarczane lub składane przez firmę Nilfisk indywidualnie, w formie komunikacji pisemnej.


Firma Nilfisk nie zbadała wszystkich stron sieciowych, do których prowadzą linki umieszczone na tej stronie internetowej. Korzystanie z linków do stron lub portali, i korzystanie z nich, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Firma Nilfisk nie sprawuje żadnej kontroli, nie pozostaje w żadnych stosunkach i nie poleca korzystania ze stron sieciowych, do których prowadzą linki umieszczone na niniejszej stronie internetowej.

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony internetowej jest wyłączną własnością Nilfisk Group i jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie zdjęcia są własnością Nilfisk Group lub są używane za zgodą ich właściciela. Wszelkie znaki towarowe i loga umieszczone na tej stronie internetowej są znakami towarowymi należącymi do Nilfisk Group. Żaden element niniejszej strony internetowej nie powinien być rozumiany jako zgoda na przekazanie prawa lub licencji do własności intelektualnej zamieszczonej na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nilfisk, jej odpowiedniego oddziału lub innej strony trzeciej posiadającej takie prawa. Firma Nilfisk nie gwarantuje, że korzystanie z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie naruszy praw stron trzecich nie będących własnością lub filią firmy Nilfisk.


Aby uzyskać zgodę na użycie, należy skontaktować się z Działem Marketingu firmy Nilfisk.


Firma Nilfisk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu, lub jego braku, do niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub jego oparcia się na jakichkolwiek informacjach zawartych na niej. Firma Nilfisk nie ponosi żadnej bez wyjątku odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, karne, szczególne lub jakiekolwiek inne, utracone korzyści, zyski lub jakiekolwiek inne straty bądź szkody. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także wszelkie wirusy lub inne szkody, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy Użytkownika.


Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz noty prawnej podlega i jest interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie, gdzie znajduje się siedziba dostawcy. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą stroną internetową, nierozstrzygnięte na drodze obopólnej ugody, będą rozstrzygane przez sądy duńskie, chyba że odnośne obowiązkowe przepisy stanowią inaczej.


Obchodzenie się ze wszystkimi informacjami zawartymi na niniejszej stronie internetowej podlega odpowiednim przepisom prawa dotyczącym ochrony danych i prywatności. Informujemy, że każdy komentarz dotyczący tej strony internetowej przesłany bezpośrednio do firmy Nilfisk staje się jej własnością i może być używany bez ograniczeń. Komentarze takie nie będą traktowane jako poufne.

Czytaj więcej

Nilfisk i firmy należące do grupy Nilfisk obsługują klientów bezpośrednio i za pośrednictwem globalnej sieci dystrybutorów. Rozpatrzenie zapytania może wymagać ujawnienia dystrybutorom obsługującym dany region danych osobowych użytkownika. Uwaga:

  • Firma Nilfisk przechowuje dane osobowe użytkownika (adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko itp.) dopóki zachodzi potrzeba utrzymania z nim kontaktu w sprawach dotyczących produktów i usług lub do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych lub też zaistnienia sporu sądowego, w którym użytkownik jest stroną. Dane osobowe zostają wówczas usunięte lub zanonimizowane.
  • Aby uzyskać dostęp do danych osobowych będących w posiadaniu firmy Nilfisk, prosimy kliknąć tutaj i wypełnić formularz. Pozwoli to zidentyfikować użytkownika i wyszukać właściwe informacje.W przypadku stwierdzenia błędów w danych osobowych, prosimy o informację, która pozwoli nam je skorygować.
  • Aby w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na kontakt przez firmę Nilfisk, prosimy kliknąć tutaj.
  • Aby zgłosić żądanie usunięcia danych osobowych z systemu firmy Nilfisk, prosimy kliknąć tutaj.
  • Użytkownikowi przysługuje prawdo do wniesienia skargi do krajowego urzędu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez firmę Nilfisk. Kliknij tuta.
Kliknij tutaj, aby przeczytać informację o ochronie danych dla partnerów handlowych firmy Nilfisk..