Pravni upozorneni | Nilfisk

Právní upozornění

Vyberte segment
Nilfisk pro vaše podnikání
Nilfisk pro váš domov
Údaje prodejce

Tuto webovou stránku vlastní, spravuje a provozuje:

Nilfisk A/S
Marmorvej 8
DK-2100 Copehagen Ø
Dánsko

Telefon:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

Reg. č. 62572213

Právním zástupcem společnosti je prozatímní generální ředitel René Svendsen-Tune.

Použití webových stránek

Společnost Nilfisk A/S (Nilfisk) sestavuje informace uvedené na těchto webových stránkách s náležitou péči a pravidelně je kontroluje a aktualizuje. Nicméně, informace na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou přístupné“ bez jakýchkoli záruk nebo zastoupení, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně nikoliv však výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo jejich nedodržení. Nilfisk nenese žádnou odpovědnost za správný obsah webových stránek, jejich úplnost, aktuálnost a a jejich trvalou dostupnost. Nilfisk si vyhrazuje právo provádět změny na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění.

Používáním těchto webových stránek přijímáte riziko, že informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusí vyhovovat vašim individuálním potřebám a požadavkům.

Produkty uváděné na webových stránkách představují aktuální kompletní sortiment produktů Nilfisk. Některé produkty však nemusí být k dispozici ve všech zemích.

Nilfisk rovněž odmítá jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, zda obsah webových stránek odpovídá charakteru a záměrům uživatele. Závazné informace, rady, doporučení a stanoviska jsou ze strany společnosti Nilfisk učiněna pouze v jednotlivých písemných sděleních.

Společnost Nilfisk nekontrolovala všechny stránky odkazující na tuto stránku. Přesun z těchto stránek pomocí odkazů na jakékoliv jiné stránky a jejich používání je na vaše vlastní nebezpečí. Nilfisk odmítá jakoukoliv kontrolu nad webovými stránkami, na které tyto webové stránky odkazují, či jejich schvalování nebo vztah k nim.

Vlastnická práva/ochranné známky

Obsah těchto webových stránek je výhradním majetkem společnosti Nilfisk Group a je předmětem ochrany podle zákona o autorských právech. Obrázky jsou buď majetkem společnosti Nilfisk Group, nebo jsou použity s jejím povolením. Všechny ochranné známky a loga zobrazené na těchto webových stránkách jsou ochranné známky společnosti Nilfisk Group. Žádný obsah těchto webových stránek nesmí být vykládán jako samozřejmý nebo jiné udělení jakékoliv licence nebo práva použít jakéhokoliv práva k duševnímu vlastnictví zobrazeného na těchto webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nilfisk, jeho příslušné přidružené společnosti nebo třetí strany spravující toto právo. Společnost Nilfisk nezaručuje ani neprohlašuje, že vámi použitý materiál zobrazený na těchto webových stránkách nebude porušovat práva třetích stran, jež nejsou ve vlastnictví společnosti Nilfisk či k ní přidružené.

V případě žádosti o souhlas s použitím kontaktujte prosím marketingové oddělení společnosti Nilfisk.

Nilfisk nenese odpovědnost za případné škody nebo zranění vyplývající z vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto webové stránky nebo v důsledku toho, že jste se spolehli na jakékoli informace zde poskytnuté. Společnost Nilfisk se zříká jakékoliv odpovědnosti za přímé, nepřímé, náhodné, následné, represivní, zvláštní nebo ostatní škody, ušlé příležitosti, ušlý zisk nebo jiné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu. Toto omezení zahrnuje jakékoli poškození zaviněné viry nebo jiné poškození, které by mohlo ovlivnit vaše počítačové vybavení.

Váš přístup a používání těchto webových stránek a rovněž toto právní upozornění jsou upraveny a vykládány v souladu s právními předpisy poskytující společnosti. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto rozhodnutím nebo vyplývající z něj, jež nelze vyřešit smírně, budou řešeny dánskými soudy, pokud zde uvedená závazná ustanovení nestanoví jinak.

S veškerými informacemi sdílenými prostřednictvím této webové stránky bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany údajů a soukromí dat (a souvisejícími pravidly). Vezměte prosím na vědomí, že všechny připomínky zaslané společnosti Nilfisk, jež se týkající přímo těchto webových stránek se stávají majetkem společnosti Nilfisk a mohou být použity bez omezení. Takovéto připomínky nebudou považovány za důvěrné.​