Priemyselné vysávače na nebezpečný prach

Chráňte svoje zdravie použitím správneho priemyselného vysávača vhodného na vysávanie nebezpečného prachu.
Prach: zdraviu nebezpečný​

Smernica o strojoch 2006/42/ES sa vzťahuje na stupne bezpečnosti poskytované priemyselnými vysávačmi pri použití v zónach neklasifikovaných ako ATEX. Obzvlášť predpis EN 60335-2-69 sa týka "Osobitných požiadaviek na vysávače na mokré a suché vysávanie vrátane vysávačov s kefami poháňanými motorom, na priemyselné a komerčné použitie"; okrem konštrukčných a funkčných požiadaviek tento predpis obsahuje tiež Prílohu AA týkajúcu sa vysávačov na nebezpečný prach. V norme EN 60335-2-69 je uvedená táto definícia nebezpečného prachu: "Nerádioaktívny prach, ohrozujúci zdravie pri vdýchnutí, prehltnutí alebo kontakte s kožou (pozri tiež smernice 79/831/EHS a 67/548/EHS). Mikroorganizmy sú považované za zdravie ohrozujúci prach. Azbest je klasifikovaný ako jeden z hore uvedených nebezpečných prachov."
Priemyselné vysávače Nilfisk spĺňajú hore uvedené požiadavky a ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti na ochranu pracovníkov a životného prostredia. Najmä systémy na filtráciu vzduchu a zabezpečenie a likvidáciu prachu zabraňujú akejkoľvek forme znečistenia.


Filtrácia

V Prílohe AA spomenutej v predchádzajúcom odstavci sú vysávače pre nebezpečný prach rozdelené do troch tried použitia:

  • Trieda L - prach predstavujúci mierne riziko - filter vysávača zachytáva 99 % prachu s veľkosťou častíc do 2 mikrónov
  • Trieda M - prach predstavujúci stredné riziko - filter vysávača zachytáva 99,9 % prachu s veľkosťou častíc do 2 mikrónov
  • Trieda H - prach predstavujúci vysoké riziko - filter vysávača zachytáva 99,995 % prachu s veľkosťou častíc do 1 mikrónu (vrátane rakovinotvorného prachu a prachu kontaminovaného rakovinotvornými časticami a/alebo patogénmi)

Vlastnosti filtrácie sú zaručené testami prevedenými na strojoch ako celkoch ako aj testami vykonanými na každom z inštalovaných filtrov. Certifikát účinnosti filtra je vydávaný pre každý stroj triedy H.

Nilfisk testuje svoje priemyselné vysávače na zabezpečenie splnenia hore uvedených požiadaviek v medzinárodných laboratóriách (IMQ, TUV, SLG). Okrem počiatočných testov vykonávaných na výrobku uskutočňujú tieto orgány aj pravidelné testovanie pre Nilfisk na zabezpečenie stálej výkonnosti v priebehu času.


 

 

Oddeľovanie

Nilfisk dodáva špeciálne systémy na rozšírenie škály materiálov, ktoré možno vysávať použitím našich vysávačov aj v extrémnych situáciách, ako sú prítomnosť tekutín, vysoké teploty, vláknité materiály atď., nebezpečný prach a materiály predstavujúce zdravotné riziko alebo materiály klasifikované ako ATEX. Pomocné vybavenie zaručuje bezpečnosť pre pracovníkov počas vysávania a likvidácie.

STIAHNUŤ BROŽÚRU PRE KOMPLETNÝ PREHĽAD ODDEĽOVAČOV NILFISK​


Likvidácia a skladovanie

Manipulácia s nebezpečným prachom a materiálmi nie je obmedzená len na vysávanie, a je nutné vziať do úvahy aj ich likvidáciu. Z toho dôvodu, vždy v rámci hore uvedeného predpisu EN, možno všetky vysávače Nilfisk vybaviť špeciálnymi jednorazovými kontajnermi alebo vakmi na jednoduchú likvidáciu nazbieraného materiálu, ako sú systémy bezpečných vakov alebo systémy Bag-in Bag-Out. Okrem toho vysávače triedy H sa vždy dodávajú s takýmito systémami, ako je vyžadované podľa normy EN60335-2-69.


​​


 

 

Žiadne kompromisy pri bezpečnosti

Okrem výroby priemyselných vysávačov navrhnutých na zaručenie bezpečnosti a prevenciu rizík výbuchu alebo znečistenia poskytuje Nilfisk svojim zákazníkom aj širokú škálu riešení na zabezpečenie prachu . Absolútne (HEPA alebo ULPA) filtre na vysávaciu aj fúkaciu funkciu na zachytenie aj najmenších častíc, kazetové filtre na zachytenie veľmi jemného prachu, rozptyľovače vzduchu na zabezpečenie bezprašného prostredia, filtrové systémy Bag-in Bag-Out pre nebezpečné látky a vyprázdňovacie systémy na zamedzenie kontaktu prevádzkovateľa s povysávaným materiálom.
​​