ATEX priemyselné vysávače

Čo je ATEX a prečo si zvoliť priemyslový vysávač s osvedčením ATEX do výbušného prostredia
Čo je ATEX?

ATEX je akronym/skratka pre “Atmosphères Explosibles”. Súbor smerníc a noriem ATEX je referenciou EHS na ochranu proti nebezpečiu výbuchu v prítomnosti horľavého plynu a/alebo prachu. Výbušná atmosféra môže obsahovať horľavé plyny, hmly alebo výpary, alebo horľavý prach. Ak sú tieto látky v dostatočnej koncentrácii a pomiešajú sa so vzduchom, zdroj vznietenia môže spôsobiť výbuch. Nilfisk vyrába ATEX-certifikované priemyselné vysávače, certifikované notifikovaným orgánom, ktoré sa používajú v spoločnostiach s výskytom hore uvedených nebezpečenstiev. Najmä smernica EHS 89/391 (1989) o vykonávaní opatrení na zlepšenie zdravia a bezpečnosti v práci sa zaoberá rizikom výbuchu.​ Smernica 2009/104/ES (o minimálnych bezpečnostných požiadavkach) ďalej konsolidovala predstavu o vhodnosti zariadení - v tomto prípade priemyselných vysávačov.​Ako dochádza k výbuchu prachu a plynu?

Podmienky potrebné pre vznik explózie alebo požiaru sú: prítomnosť horľavej látky, kyslíka a zdroja vznietenia. Existujú horné a spodné limity horľavej koncentrácie (plynu alebo prachu) v atmosfére, ktoré určujú možnosť vzniku explózie. Obzvlášť v prípade prachu hrá veľkosť častíc, ktorá uľahčuje rozptyl vo vzduchu, dôležitú úlohu. Pri používaní priemyselných vysávačov je vzduch, a spolu s ním aj kyslík, stále prítomný, a sú prítomné aj mraky prachu a potenciálne horľavé plyny alebo výpary. Takže dva z troch faktorov, ktoré môžu spôsobiť výbuch, sú vždy prítomné: vzduch a horľavý materiál.

ATEX certifikované priemyselné vysávače eliminujú tretí parameter: spúšťač výbuchu. Vysávače sú navrhnuté tak, aby zamedzili aktivovaniu akéhokoľvek zdroja vznietenia, vďaka čomu je vysávanie bezpečnejšie
​​
Čo sú najčastejšie situácie, pri ktorých musíte pužívať vysávač vhodný na zabránenie výbuchov plynu alebo prachu?​

PRACH

Prepravovanie a/alebo prenášanie prachu alebo čistiace aktivity v nasledujúcich sektoroch: potraviny, krmivo pre zvieratá, farmaceutický priemysel, bylinné liečivá, liehoviny, čistiace prostriedky, priemyselné, spracovanie dreva, plasty, farby, chemické látky, petrochemický priemysel, výroba energie, recyklovanie.

 

PLYN

Petrochemický priemysel, liehoviny, bylinné výrobky, čerpacie stanice/distribúcia palív, výroba farieb, čistenie s rozpúšťadlami, chemikálie, priemysel a údržba, povrchová ťažba/hutníctvo, bio-energie.​
​​​
Priestory, v ktorých sa používajú priemyselné vysávače ATEX

Priestory, v ktorých existuje riziko výbuchu, sa rozdeľujú na zóny na základe frekvencie a trvania prítomnosti výbušných materiálov. Smernice ATEX jasne udeľujú zodpovednosti za klasifikáciu pracovných zón a klasifikáciu kategórií aplikácií strojov vhodných na použitie v zónach Atex:

  1. Zákazník nesie zodpovednosť za definovanie/klasifikáciu zóny (pracovného priestoru), v ktorej bude stroj inštalovaný/používaný.
  2. Výrobca stroja je zodpovedný za dodanie stroja, ktorý zodpovedá požiadavkám zákazníka. Vyhlásenie o splnení požiadaviek sa musí vydať spolu so strojom.
​Kategórie vysávačov ATEX

Zariadenia schválené na použitie v zónach Atex sú klasifikované v kategóriách použitia spojených so zónami. Kategórie sú súčasťou skupín použitia.

Skupina I: ťažba
Skupina II: všetky povrchové aktivity okrem ťažby

​Zóny použitia ​Kategória strojov ​​Prípona plyn-prach
​0 - 20 ​1 ​G - D
​1 - 21 ​2 alebo 1 ​G - D
​2 - 22 ​3 alebo 2 alebo 1 G - D

​ 
Poznámky:

  1. Všetky priemyselné vysávače sú v Skupine II
  2. Zóny 0 alebo 20 sa zvyčajne nachádzajú vo vnútri zariadenia a personál obvykle nie je prítomný v týchto podmienkach.
  3. Ako je uvedené vyššie, kategórie sú rozdelené do plyn (G, gas) a prach (D, dust), plyn a prach môžu tiež byť prítomné zároveň (G/D).
  4. Smernica ATEX tiež vyžaduje, aby bol stroj označený symbolom EX v žltom šesťuholníku (tu napravo).​

 

 

Nilfisk dodáva priemyselné vysávače, jednofázové a trojfázové, ako aj pneumatické dopravníky, centrálne vysávacie systémy a vysokovýkonné vysávače, všetky certifikované ATEX.
​​​​