ATEX-certificerede industrisugere

Hvad er ATEX, og hvorfor skal man vælge en eksplosionssikret, ATEX-certificeret industrisuger?
Hvad er ATEX?

ATEX er en sammentrækning af de franske ord for eksplosionsfarlige atmosfærer - “Atmosphères Explosibles”. EU har udarbejdet en række ATEX-direktiver og standarder, der skal beskytte mod eksplosionsfare ved forekomst af brændbare luftarter eller brændbart støv. En eksplosiv atmosfære kan indeholder antændelige gasser, dampe eller tåger eller brændbart støv. Hvis koncentrationen af disse stoffer er tilstrækkeligt stor og blandes med luft, kan en antændelseskilde forårsage en eksplosion.

Nilfisk producerer ATEX-certificerede industrisugere, der er certificeret af et autoriseret organ, og som anvendes af virksomheder, hvor eksplosionsfare forekommer.
Det er især direktiv 89/391/EØF (1989) om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, der omhandler eksplosionsfare.​ Direktiv 2009/104/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet omhandler ligeledes industrisugere.​Hvordan kan gasser og støv eksplodere?

Når følgende elementer er til stede, opstår der risiko for brand eller eksplosion - et brændbart stof, ilt og en antændingskilde.

Der er fastlagt øvre og nedre grænser for koncentration af brændbart stof (gas eller støv) i den omgivende luft, som angiver graden af risiko for eksplosion. Ved støv spiller partikelstørrelsen en afgørende rolle for ophobning af støv i luften. Ved brug af industrisugere er der altid luft og dermed ilt til stede, og derudover vil der også forekomme støv og muligvis antændelige luftarter eller dampe. Man kan sige, at to ud af de tre elementer, der skaber eksplosionsfare, altid er til til stede - luft og antændeligt materiale.

ATEX-certificerede industrisugere fra Nilfisk fjerner den tredje faktor - nemlig antændingskilden. Industrisugerne er designet, så de forebygger antænding og arbejdet kan foregå i fuld sikkerhed.
​​
Hvad er de mest almindelige situationer, hvor der skal anvendes industrisuger, der er godkendt til at forhindre eksplosion af støv eller gas?​

STØV

Transport og/eller overførsel af støv eller rengøring ved produktion af: fødevarer, dyrefoder, lægemidler, urtemedicin, spiritus, rengøringsmidler, træprodukter, plastik, maling, kemikalier, petrokemiske stoffer, elektricitet, genbrug.

 

GASSER

Petrokemiske stoffer, spiritus, urter, tankstationer, brændstofdistribution, maling, rengøring med opløsningsmidler, kemikalier, industri og vedligeholdelse, minedrift/overfladeudvinding af metaller, bioenergi.​
​​​
Områder for anvendelse af ATEX-industrisugere

Faciliteter med forekomst af eksplosionsfarlige atmosfærer inddeles i zoner ud fra frekvens og varighed af forekomst af eksplosionsfare. ATEX-direktivet beskriver klart ansvarsfordelingen for klassifikation af arbejdszoner og klassifikation af kategorier ved maskinanvendelse egnet til ATEX-zoner:

  1. Kunden har ansvar for at definere/klassificere zonen (arbejdsområdet), hvor en maskine skalinstalleres/anvendes.
  2. Maskinproducenten er ansvarlig for at levere en maskine, der overholder kundens specifikation og krav. Maskinen skal ledsages af en konformitetserklæring.
​Kategorier af ATEX-industrisugere

Udstyr godkendt til brug i ATEX-zoner klassificeres i brugskategorier i forhold til zonerne. Kategorierne indgår i anvendelsesgrupper.

Gruppe I: miner
Gruppe II: alle overfladeaktiviteter ud over minedrift

​Anvendelseszone ​Maskinkategori ​​Gas/støv benævnelse
​0 - 20 ​1 ​G - D
​1 - 21 ​2 eller 1 ​G - D
​2 - 22 ​3 eller 2 eller 1 ​G - D

​ 
Bemærk:

  1. Alle industrisugere tilhører Gruppe II
  2. Zone 0 eller 20 forekommer normalt kun inde i maskinudstyr, og normalt er der ikke personale til stede under disse forhold.
  3. Som beskrevet ovenfor inddeles kategorierne i Gas (G) og støv (D for Dust), men gas og støv kan også forekomme samtidigt (G/D).
  4. ATEX-direktivet stiller også krav om, at maskinen skal mærkes med symbolet EX i en gul sekskant (vist til højre).​

 

 

​​Nilfisk leverer industristøvsugere​, enkeltfasede og trefasede, samt pneumatiske transportører, centrale støvsugersystemer og high power-støvsugere, der alle ATEX-certificerede.
​​​​​​​​​
Hvis du vil vide mere...