Průmyslové vysavače s osvědčením ATEX

Co je to ATEX a proč si zvolit průmyslový vysavač s osvědčením ATEX do výbušného prostředí
Co je to ATEX?

ATEX je zkratka pro „Atmosphères Explosibles“. Soubor směrnic a standardů ATEX je požadavek EHS pro ochranu před nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých plynů a/nebo prachu. Výbušná atmosféra může obsahovat hořlavé plyny, mlhy nebo výpary a vznětlivý prach. Při dostatečné koncentraci těchto látek smíšených se vzduchem a zdrojem vznícení může dojít k výbuchu. Společnost Nilfisk vyrábí průmyslové vysavače, jež jsou používány společnostmi, které se zabývají výše uvedenými riziky, s osvědčením ATEX získaným od akreditačního orgánu. Rizikem výbuchu se speciálně zabývá směrnice 89/391 EHS (1989) o provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.​ Směrnice 2009/104/ES (o minimálních požadavcích na bezpečnost) dále upevnila pojetí přiměřenosti zařízení - v tomto případě průmyslových vysavačů.​Jak exploduje prach a plyn?

Podmínky nezbytné pro vznik výbuchu nebo požáru: přítomnost hořlavé látky, kyslíku a hořlavého zdroje. Existují horní a dolní limity hořlavých koncentrací (plynu nebo prachu) v atmosféře, jež jsou rozhodujícím faktorem pro možnost roznícení výbuchu. Zejména v případě prachu hraje zásadní roli velikost částic, které zlepšují rozptyl ve vzduchu. Při používání průmyslových vysavačů je vždy přítomen vzduch a tedy i kyslík a také oblaka prachu a možná i hořlavé plyny či výpary. Proto jsou vždy přítomny dva ze tří faktorů, které mohou dát za vznik explozi: vzduch a výbušný materiál.

Průmyslové vysavače s osvědčením ATEX vylučují třetí faktor: spouštěč. Vysavače jsou navrženy tak, aby zabránily vzplanutí jakéhokoli zdroje vznícení a díky tomu je vysávání bezpečné.
​​
Jaké jsou nejčastější situace, ve kterých budete muset použít vysavač vhodný pro předcházení výbuchu prachu nebo plynu?​

PRACH

Přeprava a/nebo přenos prachu nebo čisticí činnosti v těchto oblastech: potravinářství, výroba krmiv pro zvířata, léků, bylinných léků, likérů, čisticích prostředků, v průmyslu, při zpracování dřeva, plastů, barvy, v chemickém průmyslu, v petrochemickém průmyslu, energetice, při recyklaci.

 

PLYN

Petrochemický průmysl, likéry, byliny, čerpací stanice/distribuce pohonných hmot, průmyslové nátěry, praní s rozpouštědly, chemikálie, průmysl a údržba, povrchovou těžba/hutnictví, bioenergie.​
​​​
Oblasti, ve kterých se používají průmyslové vysavače s osvědčením ATEX:

Oblasti s rizikem výbuchu se dělí do zón na základě četnosti a délky trvání výskytu výbušniny. Směrnice ATEX zřetelně oddělují odpovědnost za klasifikaci pracovních zón a klasifikaci kategorií použití zařízení vhodných pro použití v zónách Atex:

  1. Zákazník je zodpovědný za definování/klasifikaci zóny (pracovního prostoru), kde bude zařízení instalováno/používáno.
  2. Výrobce zařízení je odpovědný za dodání takového zařízení, které splňuje požadavky zákazníka. Při dodání zařízení musí být vystaveno prohlášení o shodě.
​Kategorie vysavačů s osvědčením ATEX

Zařízení schváleno pro použití v ATEX zónách je zařazeno do kategorií použití vztahujících se k těmto zónám. Kategorie jsou součástí skupin aplikací.

Skupina I: důlní provozy
Skupina II: všechny činnosti na povrchu země kromě důlních prací

​Oblast použití ​Kategorie zařízení ​​Dodatek ohledně plynu a prachu
​0 - 20 ​1 ​G - D
​1 - 21 ​2 a 1 ​G - D
​2 - 22 ​3, 2 a 1 ​G - D

​ 
Poznámky:

  1. Všechny průmyslové vysavače náleží do skupiny II
  2. Zóny 0 a 20 se obvykle nacházejí pouze uvnitř zařízení a personál většinou není těmto podmínkám vystaven.
  3. Jak již bylo uvedeno výše, kategorie jsou rozděleny na plyn (G) a prach (D). Plyn a prach mohou být také přítomny současně (G/D).
  4. Směrnice ATEX také vyžaduje, aby bylo zařízení označeno symbolem EX ve žlutém šestiúhelníku (zde vpravo).​

 

 

Společnost Nilfisk nabízí průmyslové vysavače, jednofázové nebo třífázové a také pneumatické dopravníky, centrální vysávací systémy a vysoce účinné vysavače s osvědčením ATEX.
​​​